HỢP ĐỒNG GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2021- 2022

SỐ LƯỢNG: 14 NGƯỜI, GỒM:

- GV DẠY LỚP TIỂU HỌC: 9 NGƯỜI

- GV DẠY LỚP TIỂU HỌC MÔN THỂ DỤC: 1 NGƯỜI

- GV DẠY LỚP TIỂU HỌC MÔN MỸ THUẬT:  1 NGƯỜI

- GV DẠY LỚP TIỂU HỌC MÔN ÂM NHAC:  1 NGƯỜI

- GV DẠY LỚP TIỂU HỌC MÔN TIN HỌC: 2 NGƯỜI

HỒ SƠ VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC XEM CÔNG VĂN SỐ 1093/PGD-TCCB NGÀY 30/8/2021 CỦA PGDĐT THỊ XÃ TÂN UYÊN (KÈM THEO)

ẢNH KÈM